Onsdag 18 augusti 2021 kl 18.30

Plats meddelas senare p.g.a. ev. restriktioner beroende på pandemin.

Anmälan för deltagande senast 13 augusti till kjell@kopingbasket.se

Förslag/motioner till styrelsen senast 3 augusti till kjell@kopingbasket.se

årsmöteshandlingar finns tillgängliga/anslaget i kanslilokalen Sveavägen 24 A, Köping fr. o m. 11 augusti


Ärenden vid årsmötet 

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år, andra halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
  c) 2 lekmannarevisorer eller godkänd revisor för en tid av 1 år. I detta val är inte styrelsens ledamöter eller suppleanter valbara;
  e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
  f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse