Onsdag 29 september klockan 18:30 i Scheeleskolans fritidslokal är det dags för Ullvi Baskets årsmöte. Alla medlemmar hälsas välkomna.

Dagordning ULLVI BASKET årsmöte 29/9-04

1. Fastställande av röstlängd.
2. Val av ordförande och sekretare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6a) Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste säsongen.
6b) Styrelsens förvaltningsberättelse för senaste säsongen.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning för senaste säsongen.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för kommande säsong.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
b) föreningens kassör för en tid av 1 år.
c) föreningens sekreterare för en tid av 1 år.
d) suppleanter med för dem fastsälld turordning för en tid av 1 år.
e) revisor för en tid av 1 år.
f) ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera)för en tid av 1 år.
g) ansvariga för matcharrangemang herr div II för en tid av 1 år. (entré, fika, sekretariatsuppgifter, statistik, musik)
h) hemsida och e-postansvarig för en tid av 1 år.
i) ledamöter i valberedning för en tid av 1 år.
13. Övriga frågor.